Komplet za izolaciju virusne RNA

  • Viral RNA Isolation Kit

    Komplet za izolaciju virusne RNA

    Komplet koristi spin kolonu i formulu koju je razvio Foregene, a koja može efikasno ekstrahirati visokokvalitetnu i visokokvalitetnu virusnu RNK iz uzoraka poput plazme, seruma, bezćelijske telesne tečnosti i supernatanta ćelijske kulture. Komplet posebno dodaje Linearni akrilamid, koji može lako uhvatiti male količine RNK iz uzoraka. Samo RNA kolona može efikasno vezati RNA. Komplet može istovremeno obrađivati ​​veliki broj uzoraka.

    Čitav komplet ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer viRW1 i pufer viRW2 mogu osigurati da dobijena virusna nukleinska kiselina ne sadrži proteine, nukleazu ili druge nečistoće, što se može koristiti direktno za nizvodne molekularne biološke eksperimente.