Pročišćavanje RNA i DNK

 • Animal Total RNA Isolation Kit

  Komplet za izolaciju RNK životinja

  Komplet koristi spin kolonu i formulu koju je razvio Foregene, a koja može efikasno ekstrahirati visokokvalitetnu i visokokvalitetnu ukupnu RNK iz različitih životinjskih tkiva. Pruža kolonu za čišćenje DNK koja lako može ukloniti genomsku DNK iz supernatanta i lizata tkiva. Samo RNA kolona može efikasno vezati RNA. Komplet može istovremeno obrađivati ​​veliki broj uzoraka.

  Cijeli sistem ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer RW1 i pufer RW2 mogu osigurati da dobijena RNA ne bude kontaminirana proteinima, DNK, ionima i organskim spojevima.

 • Cell Total RNA Isolation Kit

  Komplet za izolaciju RNA ćelije

  Ovaj komplet koristi spin kolonu i formulu koju je razvio Foregene, a koja može efikasno izdvojiti visokokvalitetnu i visokokvalitetnu ukupnu RNK iz ćelija uzgajanih u pločama sa 96, 24, 12 i 6 jažica. Komplet pruža efikasnu kolonu za čišćenje DNK, koja može lako odvojiti supernatant i lizat ćelija, vezati i ukloniti genomsku DNK. Postupak je jednostavan i štedi vrijeme; samo RNA kolona može efikasno vezati RNA sa jedinstvenom formulom. Veliki broj uzoraka može se istovremeno obrađivati.

  Cijeli sistem je bez RNaze, tako da se pročišćena RNA ne razgrađuje; puferski sistem za pranje pufera RW1, pufer RW2 garantuje dobivenu RNA bez zagađenja proteinima, DNK, ionima i organskim spojevima.

 • Viral DNA RNA Isolation Kit

  Komplet za izolaciju virusne DNA RNA

  Komplet koristi spin kolonu i formulu koju je razvio Foregene, a koja efikasno može ekstrahirati visokokvalitetnu virusnu DNK i RNK iz uzoraka poput plazme, seruma, bezćelijske telesne tečnosti i supernatanta ćelijske kulture. Komplet posebno dodaje Linearni akrilamid, koji može lako uhvatiti male količine DNK i RNK iz uzoraka. Kolona samo za DNK / RNK može efikasno vezati DNK i RNK. Komplet može istovremeno obrađivati ​​veliki broj uzoraka.

  Čitav komplet ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer RW1 i pufer RW2 mogu osigurati da dobijena virusna nukleinska kiselina ne sadrži proteine, nukleazu ili druge nečistoće, što se može koristiti direktno za nizvodne molekularne biološke eksperimente.

 • Plant Total RNA Isolation Plus Kit

  Plant Total RNA Isolation Plus Kit

  Komplet koristi spin kolonu i formulu koju je razvio Foregene, a koja može efikasno izdvojiti visokokvalitetnu i visokokvalitetnu ukupnu RNK iz različitih biljnih tkiva sa visokim sadržajem polisaharida ili polifenola. Pruža kolonu za čišćenje DNK koja lako može ukloniti genomsku DNK iz supernatanta i lizata tkiva. Samo RNA kolona može efikasno vezati RNA. Komplet može istovremeno obrađivati ​​veliki broj uzoraka.

  Čitav komplet ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer PRW1 i pufer PRW2 mogu osigurati da dobijena RNA ne bude kontaminirana proteinima, DNK, ionima i organskim spojevima.

 • Viral DNA&RNA Isolation Kit

  Komplet za izolaciju virusne DNA i RNA

  Komplet koristi spin kolonu i formulu koju je razvio Foregene, a koja efikasno može ekstrahirati visokokvalitetnu virusnu DNK i RNK iz uzoraka poput plazme, seruma, bezćelijske telesne tečnosti i supernatanta ćelijske kulture. Komplet posebno dodaje Linearni akrilamid, koji može lako uhvatiti male količine DNK i RNK iz uzoraka. Kolona samo za DNK / RNK može efikasno vezati DNK i RNK. Komplet može istovremeno obrađivati ​​veliki broj uzoraka.

  Čitav komplet ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer RW1 i pufer RW2 mogu osigurati da dobijena virusna nukleinska kiselina ne sadrži proteine, nukleazu ili druge nečistoće, što se može koristiti direktno za nizvodne molekularne biološke eksperimente.

 • Viral RNA Isolation Kit

  Komplet za izolaciju virusne RNA

  Komplet koristi spin kolonu i formulu koju je razvio Foregene, a koja može efikasno ekstrahirati visokokvalitetnu i visokokvalitetnu virusnu RNK iz uzoraka poput plazme, seruma, bezćelijske telesne tečnosti i supernatanta ćelijske kulture. Komplet posebno dodaje Linearni akrilamid, koji može lako uhvatiti male količine RNK iz uzoraka. Samo RNA kolona može efikasno vezati RNA. Komplet može istovremeno obrađivati ​​veliki broj uzoraka.

  Čitav komplet ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer viRW1 i pufer viRW2 mogu osigurati da dobijena virusna nukleinska kiselina ne sadrži proteine, nukleazu ili druge nečistoće, što se može koristiti direktno za nizvodne molekularne biološke eksperimente.

 • Plant Total RNA Isolation Kit

  Komplet za izolaciju RNA biljaka

  Komplet koristi spin kolonu i formulu koju je razvio Foregene, a koja efikasno može izdvojiti visokokvalitetnu i visokokvalitetnu ukupnu RNK iz različitih biljnih tkiva sa malim sadržajem polisaharida i polifenola. Za biljne uzorke s visokim sadržajem polisaharida ili polifenola, preporučuje se upotreba biljke Total Total RNA Isolation Plus Kit kako bi se postigli bolji rezultati ekstrakcije RNA. Komplet sadrži kolonu za čišćenje DNK koja lako može ukloniti genomsku DNK iz supernatanta i lizata tkiva. Samo RNA kolona može efikasno vezati RNA. Komplet može istovremeno obrađivati ​​veliki broj uzoraka.

  Cijeli sistem ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer PRW1 i pufer PRW2 mogu osigurati da dobijena RNA ne bude kontaminirana proteinima, DNK, ionima i organskim spojevima.

 • Plant Total RNA Isolation Kit Plus

  Komplet za izolaciju RNA biljaka Plus

  Komplet koristi spin kolonu i formulu koju je razvio Foregene, a koja može efikasno izdvojiti visokokvalitetnu i visokokvalitetnu ukupnu RNK iz različitih biljnih tkiva sa visokim sadržajem polisaharida ili polifenola. Pruža kolonu za čišćenje DNK koja lako može ukloniti genomsku DNK iz supernatanta i lizata tkiva. Samo RNA kolona može efikasno vezati RNA. Komplet može istovremeno obrađivati ​​veliki broj uzoraka.

  Čitav komplet ne sadrži RNazu, tako da se pročišćena RNA neće razgraditi. Pufer PRW1 i pufer PRW2 mogu osigurati da dobijena RNA ne bude kontaminirana proteinima, DNK, ionima i organskim spojevima.

 • Plant DNA Isolation Kit

  Komplet za izolaciju biljne DNK

  Ovaj komplet koristi samo DNK kolonu koja može specifično vezati DNK, Foregene proteazu i jedinstveni puferski sistem, koji uvelike pojednostavljuje pročišćavanje biljne genomske DNK. Može se dobiti visokokvalitetna genomska DNK u roku od 30 minuta, čime se izbjegava razgradnja genomske DNA.

  Membrana silikagela koja se koristi samo u DNK koristi se u spin koloni, jedinstveni je novi Foregeneov materijal koji se može efikasno i specifično vezati za DNK i maksimizirati uklanjanje RNK, nečistoća proteina, jona, polisaharida, polifenola i drugih organskih spojeva.

 • General Plasmid Mini Kit

  Generalni plazmidni mini komplet

  Ovaj proizvod usvaja jedinstvenu tehnologiju za pročišćavanje samo na DNK i efikasnu formulu SDS lize koja može dobiti visokokvalitetnu plazmidnu DNK od bakterija u roku od 20 minuta.

 • Animal Tissue DNA Isolation Kit

  Komplet za izolaciju DNK životinjskog tkiva

  Ovaj komplet koristi samo DNK kolonu koja može posebno vezati DNK, Foregene proteazu i jedinstveni sistem pufera. Kvalitetna genomska DNK može se izdvojiti iz različitih kultivisanih ćelija i životinjskih tkiva u roku od 30 do 50 minuta.

  Membrana silika gela koja se koristi samo u DNK koristi se u spin koloni, jedinstveni je novi Foregeneov materijal koji se može efikasno i specifično vezati za DNK i maksimizirati uklanjanje RNK, nečistoća proteina, jona i drugih organskih spojeva u ćelijama. 5-80μg visokokvalitetne genomske DNA može se pročistiti iz tkiva od 10-50mg.